Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Voor zover op onze sites persoonsgegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgespeeld aan derden.
Wij wijzen er op dat het overdragen van gegevens via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk verzochte reclame en informatiematerialen, wordt hierbij uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. De exploitanten van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, soms door spam-mails.